سامانه اعتباربخشی بیمارستان بهکوش

بهبود کیفیت | سامانه جامع اعتباربخشی بیمارستانها - بهکوش | اعتبارسنجی بیمارستان | سامانه بیمارستان ها | اعتبارسنجی | اعتباربخشی | بهکوش | بهین نیوساد ارتباط | نرم افزار اعتباربخشي بيمارستان

سامانه اعتبار بخشی بیمارستان

نرم افزار اعتباربخشی بیمارستان

اعتباربخشی | اعتباربخشی بیمارستان | سامانه اعتباربخشی بیمارستان | بهکوش | اعتباربخشی بهکوش | نرم افزار اعتباربخشی بیمارستان | بهبود کیفیت | سامانه بییمارستان

اعتباربخشی

اعتباربخشی | اعتباربخشی بیمارستان | سامانه اعتباربخشی بیمارستان | بهکوش | اعتباربخشی بهکوش | نرم افزار اعتبار بخشی بیمارستان | بهبود کیفیت | سامانه بییمارستان

اعتباربخشی بیمارستان

نرم افزار اعتباربخشی بیمارستان
  • 021-88177442
تاریخ موضوع
1395/04/14 استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران دانلود pdf
1395/02/26 ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯽ دانلود pdf