سامانه اعتبار بخشی بیمارستان بهکوش

بهبود کیفیت | سامانه جامع اعتبار بخشی بیمارستانها - بهکوش | اعتبار سنجی بیمارستان | سامانه بیمارستان ها | اعتبار سنجی | اعتبار بخشی | بهکوش | بهین نیوساد ارتباط | نرم افزار اعتباربخشي بيمارستان

نرم افزار اعتبار بخشی بیمارستان

اعتبار بخشی | اعتبار بخشی بیمارستان | سامانه اعتبار بخشی بیمارستان | بهکوش | اعتبار بخشی بهکوش | نرم افزار اعتبار بخشی بیمارستان | بهبود کیفیت | سامانه بییمارستان

اعتبار بخشی | اعتبار بخشی بیمارستان | سامانه اعتبار بخشی بیمارستان | بهکوش | اعتبار بخشی بهکوش | نرم افزار اعتبار بخشی بیمارستان | بهبود کیفیت | سامانه بییمارستان

اعتبار بخشی بیمارستان

  • 021-88177442

آموزش های مجازی اعتبار بخشی-پيام شماره 38

📢 آموزش های مجازی اعتبار بخشی-پيام شماره 38


🔴محور مدیریت و رهبری

🔵زیرمحور تیم حاکمیتی

🗝کلید واژه: برنامه عملیاتی

🔎نکته ها:

📌تیم مدیریت اجرایی با مشارکت همه اعضا برنامه عملیاتی بیمارستان را تدوین و از طریق رسمی (مثلا اتوماسیون) جهت اقدامات بعدی به تیم حاکمیتی گزارش می نماید.
📌صورت جلسات تیم حاکمیتی موید بررسی و تصویب برنامه عملیاتی می باشد. بدیهی است تنها ذکر این نکته به عنوان مصوبه در صورت جلسه تیم حاکمیتی که "برنامه عملیاتی تصویب شد" به تنهایی براورد کننده اهداف استاندارد نمی باشد بلکه خلاصه مذاکرات و نظرات افراد موافق و مخالف بایستی در صورتجلسات قید گردد.
📌در صورتی که پیش نویس سند استراتژیک تدوین شده از طرف تیم مدیریت اجرایی نیاز به بازنگری داشته باشد، این مهم با مشارکت تیم حاکمیتی و تیم مدیریتی صورت می پذیرد.
📌ابلاغ برنامه عملیاتی از طریق رسمی (مثلا سیستم اتوماسیون) صورت می پذیرد.
📌هیچ واحدی به برنامه عملیاتی مجزایی نیاز ندارد و برنامه عملیاتی هر واحد، بخشی از برنامه عملیاتی کل بیمارستان می باشد.
📌برنامه عملیاتی ایمنی بیمار عبارت است از بخش هایی از برنامه عملیاتی بیمارستان که با ایمنی بیمار در ارتباط است و نیاز به برنامه مجزایی ندارد.
📌برنامه بهبود کیفیت عبارت است از بخش هایی از برنامه عملیاتی بیمارستان که با بهبود کیفیت در ارتباط است و نیاز به برنامه مجزایی ندارد. (جز در شرایط خاص که در پیام بعدی به آن اشاره خواهد شد)
📌برای هر برنامه شخصی حقوقی به عنوان مسئول پایش برنامه تعیین شده است و ذکر نام ایشان در ستون مسئول پایش در مقابل هر برنامه کافی می باشد.
مسئول پایش برنامه گزارشی از تحقق میزان پیشرفت برنامه را از طریق رسمی (مثلا اتوماسیون) در فواصل زمانی منظم (حداقل هر سه ماه یک بار) به تیم حاکمیتی ارسال می نماید.
📌مصاحبه تیم ارزیابی با تیم حاکمیتی ابزار مناسبی جهت بررسی تسلط ایشان به میزان پیشرفت برنامه ها و نتایج به دست آمده از اجرای برنامه ها می باشد.
📌در صورتی که به هر دلیل اجرای بخشی از برنامه عملیاتی منطبق با برنامه از پیش تدوین شده تحقق نیافته باشد، مداخله اصلاحی به عمل آمده و برنامه عملیاتی بازنگری می گردد.
📌انتظار می رود در تدوین برنامه عملیاتی، وضعیت مالی مرکز در نظر گرفته شده و بودجه لازمه بر اساس همین وضعیت براورد گردیده و تخصیص یابد.
📌در صورتی که به هر دلیل، اختصاص بودجه با مشکل مواجه گردد در فواصل زمانی عنوان شده، برنامه مورد بازنگری قرار می گیرد.