سامانه اعتبار بخشی بیمارستان بهکوش

بهبود کیفیت | سامانه جامع اعتبار بخشی بیمارستانها - بهکوش | اعتبار سنجی بیمارستان | سامانه بیمارستان ها | اعتبار سنجی | اعتبار بخشی | بهکوش | بهین نیوساد ارتباط | نرم افزار اعتباربخشي بيمارستان

نرم افزار اعتبار بخشی بیمارستان

اعتبار بخشی | اعتبار بخشی بیمارستان | سامانه اعتبار بخشی بیمارستان | بهکوش | اعتبار بخشی بهکوش | نرم افزار اعتبار بخشی بیمارستان | بهبود کیفیت | سامانه بییمارستان

اعتبار بخشی | اعتبار بخشی بیمارستان | سامانه اعتبار بخشی بیمارستان | بهکوش | اعتبار بخشی بهکوش | نرم افزار اعتبار بخشی بیمارستان | بهبود کیفیت | سامانه بییمارستان

اعتبار بخشی بیمارستان

  • 021-88177442

📢 آموزش های مجازی اعتبار بخشی-پيام شماره 37

📢 آموزش های مجازی اعتبار بخشی-پيام شماره 37


🔴محور مدیریت و رهبری

🔵زیرمحور تیم حاکمیتی

🗝کلید واژه: سند استراتژیک

🔎نکته ها:

📌تیم مدیریت اجرایی با مشارکت همه اعضا سند استراتژیک بیمارستان را تدوین و از طریق رسمی (مثلا اتوماسیون) جهت اقدامات بعدی به تیم حاکمیتی گزارش می نماید.
📌صورت جلسات تیم حاکمیتی موید بررسی و تصویب سند استراتژیک می باشد. بدیهی است تنها ذکر این نکته به عنوان مصوبه در صورت جلسه تیم حاکمیتی که "سند استرتژیک تصویب شد" به تنهایی براورد کننده اهداف استاندارد نمی باشد بلکه خلاصه مذاکرات و نظرات افراد موافق و مخالف بایستی در صورتجلسات قید گردد.
📌در صورتی که پیش نویس سند استراتژیک تدوین شده از طرف تیم مدیریت اجرایی نیاز به بازنگری داشته باشد، این مهم با مشارکت تیم حاکمیتی و تیم مدیریتی صورت می پذیرد.
📌ابلاغ سند استراتژیک از طریق رسمی (مثلا سیستم اتوماسیون) صورت می پذیرد.